Chinese Medicine History

 

Click on thumbs to see the full graphic image and to learn more about each physician.

Bian Que; ca. 500 B.C.


Cang Gong; ca. 200 B.C.

Hua Tuo; 110-207 A.D.

Zhang Zhongjing; 150-219 A.D.

Wang Shuhe; 180-270 A.D.

Huang Fumi; 214-282 A.D.

Ge Hong; 281-341 A.D.

Tao Hongjing; 452-536 A.D.

Chao Yuanfang; 550-630 A.D.

Sun Simiao; 581-682 A.D.

Jian Zhen; 683-763 A.D.

Wang Tao; ca. 702-772 A.D.

Qian Yi; ca. 1032-1113 A.D.

Liu Wansu; 1120-1200 A.D.

Zhang Zihe; 1156-1228 A.D.

Li Dongyuan/Li Gao; 1180-1252 A.D.

Zhu Danxi/Zhu Zhenheng; 1280-1358 A.D.

Li Shizhen; 1518-1593 A.D.

Wang Kentang; 1549-1613 A.D.

Wu Youxing; 1582-1652 A.D.

Zhang Jingyue; 1583-1640 A.D.

Ye Tianshi; 1690-1760 A.D.

Wang Qingren; 1768-1831 A.D.

Wu Shangxian; 1806-1886 A.D.